Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瑟SẮT
Hán

SẮT- Số nét: 13 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONシツ
KUN おおごと
  • Cái đàn sắt. Thứ đàn có 25 dây.
  • Sắt sắt 瑟瑟 tiếng gió san sát.