Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 註CHÚ
Hán

CHÚ- Số nét: 12 - Bộ: NGÔN 言

ONチュウ
  • Giải thích cho rõ nghĩa.
  • Chua vào, chép một điều gì vào sách gọi là chú sách 註冊.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
解する CHÚ GIẢI luận giải
CHÚ VĂN sự đặt hàng
ĐẦU CHÚ lời giải thích ở đầu trang
NGUYÊN CHÚ ghi chú gốc