Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 詁CỔ,HỖ
Hán

CỔ,HỖ- Số nét: 12 - Bộ: NGÔN 言

ON
KUN よみ
  • Lấy lời bây giờ mà giải thích lời nói ngày xưa gọi là cổ. Như cổ huấn 詁訓 chú giải nghĩa văn. Ta quen đọc là chữ hỗ.