Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 詆ĐỂ
Hán

ĐỂ- Số nét: 12 - Bộ: NGÔN 言

ONテイ, タイ
KUN詆る そしる
  詆る しかる
  • Mắng, nói tệ.
  • Vu, vu cáo.