Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 詒DI
Hán

DI- Số nét: 12 - Bộ: NGÔN 言

ONイ, タイ
KUN詒く あざむく
  • Đưa tặng. Như di thư 詒書 đưa thơ cho.
  • Di truyền, để lại. Cùng nghĩa với chữ di 貽.