Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 訶HA
Hán

HA- Số nét: 12 - Bộ: NGÔN 言

ON
KUN訶る しかる
  訶める せめる
  • Quát mắng.