Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 訐KIẾT,YẾT
Hán

KIẾT,YẾT- Số nét: 10 - Bộ: NGÔN 言

ONケツ
KUN訐く あばく
  • Bới móc, bới móc việc riêng của người ra. Cũng đọc là chữ yết.