Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 訝NHẠ
Hán

NHẠ- Số nét: 12 - Bộ: NGÔN 言

ONガ, ゲ
KUN訝る いぶかる
  • Ngờ lạ. Như thâm nhạ kì sự 深訝其事 sự ấy lấy làm kỳ lạ quá.