Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 訥NỘT
Hán

NỘT- Số nét: 11 - Bộ: NGÔN 言

ONトツ
KUN訥る どもる
  • Nói chậm chạp, nói ý tứ. Nói năng không được nhanh nhẹn gọi là nột sáp 訥?.