Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 訃PHÓ
Hán

PHÓ- Số nét: 09 - Bộ: NGÔN 言

ON
KUN しらせ
  • Báo tin có tang. Ta gọi là cáo phó 告訃.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHÓ BÁO báo tang;cáo phó