Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 价GIỚI
Hán

GIỚI- Số nét: 06 - Bộ: NHÂN 人

ONカイ
  • Thiện, lớn.
  • Cùng nghĩa với chữ giới 介.