Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 令LỆNH
Hán

LỆNH- Số nét: 05 - Bộ: NHÂN 人

ONレイ
KUN のり
  りょう
 
  • Mệnh lệnh, những điều mà chính phủ đem ban bố cho dân biết gọi là lệnh.
  • Thời lệnh. Như xuân lệnh 春令 thời lệnh mùa xuân.
  • Tên quan. Như quan huyện gọi là huyện lệnh 縣令.
  • Tốt, giỏi như nói đến anh người khác thì tôn là lệnh huynh 令兄 nói đến em người khác thì tôn là lệnh đệ 令第 v.v.
  • Một lối văn trong các từ khúc. Như một điệu ngắn gọi là tiểu lệnh 小令.
  • Trong các trò đùa, lập ra một cách nhất định bắt ai cũng phải theo, cũng gọi là lệnh. Như tửu lệnh 酒令 lệnh rượu.
  • Một âm là linh. Khiến. Như linh nhân khởi kính 令人起敬 khiến người nẩy lòng kính, sử linh 使令 sai khiến, v.v.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LỆNH lệnh; mệnh lệnh; chỉ thị
LỆNH NƯƠNG cô gái; lệnh nương
MỆNH LỆNH ĐÍCH trịch thượng
QUÂN LỆNH quân lệnh
を守る MỆNH LỆNH THỦ tuân lệnh
を出る MỆNH LỆNH XUẤT ra lệnh
を下ろす MỆNH LỆNH HẠ hạ lệnh
に服従する MỆNH LỆNH PHỤC INH,TÒNG phục tùng mệnh lệnh;tuân mệnh
に服する MỆNH LỆNH PHỤC thừa mệnh
する MỆNH LỆNH ban lệnh
する MỆNH LỆNH ra lệnh
MỆNH LỆNH lệnh;mệnh lệnh
TƯ,TY LỆNH BỘ bộ tư lệnh
TƯ,TY LỆNH tư lệnh; chỉ huy
HIỆU LỆNH hiệu lệnh;khẩu lệnh
SẮC LỆNH Sắc lệnh (hoàng đế)
TRUYỀN LỆNH sự truyền lệnh
GIẢ LỆNH ví dụ; nếu như; dù cho; ngay cả nếu; tỉ như
NIÊN LỆNH tuổi tác
HUẤN LỆNH dụ;huấn lệnh; hướng dẫn
NGỰ LỆNH NƯƠNG tiểu thư; lệnh nữ; ái nữ
する PHÁT LỆNH ban bố pháp lệnh
PHÁT LỆNH sự ban bố pháp lệnh
CHỈ LỆNH chỉ thị; mệnh lệnh
する CHỈ LỆNH phán truyền
CHÍNH,CHÁNH LỆNH nghị định
PHÁP LỆNH luật lệ;pháp lệnh;sắc luật
巧言 XẢO NGÔN LỆNH SẮC Lời nịnh hót; lời nói ngọt ngào
副司 PHÓ TƯ,TY LỆNH phó tư lệnh
戒厳 GIỚI NGHIÊM LỆNH nghiêm lệnh
徴発 TRƯNG PHÁT LỆNH lệnh yêu cầu
社交辞 XÃ GIAO TỪ LỆNH lối nói hình thức
禁止命 CẤM CHỈ MỆNH LỆNH cấm lệnh
秘密命 BÍ MẶT MỆNH LỆNH mật lệnh
秘密指 BÍ MẶT CHỈ LỆNH mật chỉ
船積命 THUYỀN TÍCH MỆNH LỆNH chỉ thị gửi hàng
外交辞 NGOẠI GIAO TỪ LỆNH Ngôn ngữ ngoại giao; phong cách ngoại giao
憲法と法 HIẾN PHÁP PHÁP LỆNH hiến lệnh
制定の法 CHẾ ĐỊNH PHÁP LỆNH pháp định
連合軍総司 LIÊN HỢP QUÂN TỔNG TƯ,TY LỆNH BỘ bộ tổng tư lệnh quân đội đồng minh