Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 伍NGŨ
Hán

NGŨ- Số nét: 06 - Bộ: NHÂN 人

ON
KUN いつつ
  くみ
  あつむ
  • ngũ
  • Bằng hàng. Như Hán Hàn Tín giáng tước vi hầu, tự tàm dữ Khoái đẳng ngũ 漢韓信降爵為侯自慚與?等伍 Hàn Tín bị giáng xuống tước hầu, phải bằng hàng với bọn Phàn Khoái tự lấy làm thẹn.
  • Năm, cũng như chữ ngũ 五 tục gọi là chữ ngũ kép, dùng để viết tờ bồi cho khỏi chữa đi được.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
を整える ĐỘI NGŨ CHỈNH xếp hàng