Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 仞NHẬN
Hán

NHẬN- Số nét: 05 - Bộ: NHÂN 人

ONジン
KUN仞る はかる
  • Nhận, nhà Chu định tám thước là một nhận (chừng sáu thước bốn tấc tám phân bây giờ).