Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 仟THIÊN
Hán

THIÊN- Số nét: 05 - Bộ: NHÂN 人

ONセン
KUN
  かしら
  • Người đứng đầu một nghìn người. Bây giờ thường dùng như chữ 千 ngàn, gọi là chữ thiên kép.