Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 仙TIÊN
Hán

TIÊN- Số nét: 05 - Bộ: NHÂN 人

ONセン, セント
KUN そま
  のり
  • Tiên, nhà đạo sĩ luyện thuốc trừ cơm tu hành, cầu cho sống mãi không chết gọi là tiên 仙.
  • Dùng để ngợi khen người chết. Như tiên du 仙遊 chơi cõi tiên, tiên thệ 仙逝 đi về cõi tiên, v.v.
  • Dồng xu, mười đồng xu là một hào.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TIÊN DƯỢC thuốc tiên
TIÊN NỮ tiên cô
TIÊN NỮ tiên nữ
TIÊN CẢNH tiên cảnh
TIÊN NHÂN tiên nhân
TIÊN tiên nhân
TỬU TIÊN sự uống rượu say
THẦN TIÊN thần tiên
THỦY TIÊN HOA hoa thủy tiên
THỦY TIÊN hoa thủy tiên;thủy tiên