Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 仗TRƯỢNG
Hán

TRƯỢNG- Số nét: 05 - Bộ: NHÂN 人

ONジョウ, チョウ
KUN つえ
  つわもの
  まわり
  よる
  • Các thứ đồ binh khí. Hai bên đánh nhau gọi là khai trượng 開仗. quan sang ra ngoài có lính cầm đồ binh hộ vệ gọi là nghi trượng 儀仗.
  • Cậy, nhờ vả thế lực của người gọi là ỷ trượng 倚仗.