Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 伝TRUYỀN
Hán

TRUYỀN- Số nét: 06 - Bộ: NHÂN 人

ONデン, テン
KUN伝わる つたわる
  伝える つたえる
  伝う つたう
  伝い -づたい
  つて
  つたえ
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TRUYỀN PHIẾU giấy nợ; hóa đơn
導性 TRUYỀN ĐAO TÍNH,TÁNH Tính dẫn
わる TRUYỀN đi cùng; được truyền; lướt;được chuyển giao;được truyền bá; được giới thiệu; lan truyền;được truyền; được chuyển đi; được truyền bá
音器 TRUYỀN ÂM KHÍ dụng cụ truyền âm
TRUYỀN TỐNG sự truyền đi
染病にかかる TRUYỀN NHIỄM BỆNH,BỊNH nhiễm dịch
導度 TRUYỀN ĐAO ĐỘ độ dẫn truyền
える TRUYỀN chuyển biến;đạt;nhắn;truyền; truyền đạt; truyền lại; dạy dỗ
達関数 TRUYỀN ĐẠT QUAN SỐ hàm số chuyển đổi
TRUYỀN THUYẾT truyện ký;truyền thuyết
染病 TRUYỀN NHIỄM BỆNH,BỊNH bệnh lây; bệnh truyền nhiễm
導する TRUYỀN ĐAO giảng đạo
TRUYỀN đi cùng; đi theo;tiếp tục
達する TRUYỀN ĐẠT bắn tin;chuyển giao
TRUYỀN TỤNG Truyền thống
染毒 TRUYỀN NHIỄM ĐỘC Virut; mầm bệnh
TRUYỀN ĐAO Sự truyền dẫn
TRUYỀN ĐẠT sự truyền; sự truyền đạt; sự truyền ra;truyền đạt
記物 TRUYỀN KÝ VẬT Tiểu sử
染性 TRUYỀN NHIỄM TÍNH,TÁNH Sự truyền nhiễm; tính truyền nhiễm
TRUYỀN GIA Vật gia truyền; của gia truyền; truyền thống gia đình
道集会 TRUYỀN ĐẠO TẬP HỘI cuộc họp của những người truyền đạo
記文学 TRUYỀN KÝ VĂN HỌC Văn học tiểu sử
染する TRUYỀN NHIỄM lây bệnh;nhiễm bệnh (nhiễm bịnh)
TRUYỀN TẤU sự tấu truyền
道船 TRUYỀN ĐẠO THUYỀN thuyền của người truyền giáo
記作者 TRUYỀN KÝ TÁC GIẢ Người viết tiểu sử
染させる TRUYỀN NHIỄM đổ bệnh (đổ bịnh)
奇小説 TRUYỀN KỲ TIỂU THUYẾT tiểu thuyết truyền kỳ
道者 TRUYỀN ĐẠO GIẢ người truyền đạo;thuyết giáo;thuyết khách
TRUYỀN KÝ sự tích;tiểu sử; lý lịch
TRUYỀN NHIỄM sự truyền nhiễm ; sự lan truyền
TRUYỀN KỲ truyền kỳ (truyện)
道師 TRUYỀN ĐẠO SƯ giáo sĩ;người truyền đạo
言板 TRUYỀN NGÔN BẢN,BẢNG bảng thông báo
書鳩 TRUYỀN THƯ CƯU bồ câu đưa thư
声管 TRUYỀN THANH QUẢN ống nói
道する TRUYỀN ĐẠO truyền đạo; truyền bá phúc âm
言する TRUYỀN NGÔN đánh tiếng;đồn đại;nhắn tin;nhắn; gửi lời
播する TRUYỀN BÁ,BẢ xả
声器 TRUYỀN THANH KHÍ ống nói
TRUYỀN ĐẠO sự truyền đạo; sự truyền bá phúc âm;truyền đạo
TRUYỀN NGÔN lời nhắn; lời nói;tin đồn;tin nhắn
TRUYỀN BÀN,BAN sự lan truyền; sự truyền lan
TRUYỀN XƯỚNG Truyền thống
送速度 TRUYỀN TỐNG TỐC ĐỘ Tốc độ baud; tốc độ truyền
TRUYỀN TẬP Học
TRUYỀN THỤ,THỌ truyền thụ
TRUYỀN THỤ,THỌ sự truyền thụ (vào nghệ thuật)
送路 TRUYỀN TỐNG LỘ đường truyền
統的 TRUYỀN THỐNG ĐÍCH truyền thống
承文学 TRUYỀN THỪA VĂN HỌC Văn học miệng
TRUYỀN ĐƠN truyền đơn; tờ rơi
送終了 TRUYỀN TỐNG CHUNG LIỄU sự kết thúc truyền tin
統主義者 TRUYỀN THỐNG CHỦ,TRÚ NGHĨA GIẢ người theo chủ nghĩa truyền thống
承する TRUYỀN THỪA truyền; truyền cho
TRUYỀN ĐỘNG sự truyền động
送先 TRUYỀN TỐNG TIÊN nơi truyền đến
統主義 TRUYỀN THỐNG CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa truyền thống
TRUYỀN THỪA Sự truyền cho; sự lưu truyền;sự truyền; sự truyền cho;truyền thuyết; phong tục tập quán; truyền thống; văn hóa dân gian
TRUYỀN LỆNH sự truyền lệnh
送ケーブル TRUYỀN TỐNG cáp điện
統を守る TRUYỀN THỐNG THỦ giữ truyền thống
導率 TRUYỀN ĐAO XUẤT Tính dẫn; tỷ lệ truyền dẫn
TRUYỀN THẾ Sự truyền từ đời này sang đời khác
送エラー TRUYỀN TỐNG Lỗi truyền
TRUYỀN THỐNG truyền thống
NHIỆT TRUYỀN ĐAO sự truyền nhiệt; dẫn nhiệt
NHÂN TRUYỀN Tin đồn; thông báo
TỎA TRUYỀN ĐỘNG sự truyền động bằng xích
DI TRUYỀN TỬ,TÝ gen
する DI TRUYỀN di truyền
THỦ TRUYỀN giúp;giúp đỡ;làm giúp
DI TRUYỀN di truyền;sự di truyền
い手 THỦ TRUYỀN THỦ Người giúp đỡ; trợ lý
THỦ TRUYỀN người giúp đỡ;sự giúp đỡ; sự hỗ trợ
ĐỆ TRUYỀN rơ le
SIÊU TRUYỀN ĐAO sự siêu dẫn
ビラ TUYÊN TRUYỀN truyền đơn
する TUYÊN TRUYỀN tuyên truyền; công khai
NGÔN TRUYỀN truyền thuyết
TUYÊN TRUYỀN sự tuyên truyền; thông tin tuyên truyền; sự công khai
BÍ TRUYỀN sự bí truyền
電気 ĐIỆN KHÍ TRUYỀN ĐAO Sự truyền điện
お手いさん THỦ TRUYỀN người giúp việc; hầu phòng; người ở; ô-sin; người hầu
お手 THỦ TRUYỀN sự giúp đỡ
自叙 TỰ TỰ TRUYỀN tự truyện
聞き VĂN TRUYỀN tin đồn; lời đồn
直接 TRỰC TIẾP TRUYỀN NHIỄM sự truyền nhiễm trực tiếp
飛び石 PHI THẠCH TRUYỀN việc đi trên đá kê chân để băng qua
熱力をえる NHIỆT LỰC TRUYỀN truyền nhiệt
非同期送モード PHI ĐỒNG KỲ TRUYỀN TỐNG Phương thức Truyền không đồng bộ
構造遺 CẤU TẠO,THÁO DI TRUYỀN TỬ,TÝ Gen cấu trúc
映像をえる ẢNH,ÁNH TƯỢNG TRUYỀN truyền hình
教義をえる GIÁO NGHĨA TRUYỀN truyền giáo
届け出染病 GIỚI XUẤT TRUYỀN NHIỄM BỆNH,BỊNH bệnh truyền nhiễm phải báo cáo chính quyền
言葉をえる NGÔN DIỆP TRUYỀN nhường lời
速やかにえる TỐC TRUYỀN bắn tin nhanh
大声で宣する ĐẠI THANH TUYÊN TRUYỀN rao
商品を宣する THƯƠNG PHẨM TUYÊN TRUYỀN rao hàng
1 | 2