Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 億ỨC
Hán

ỨC- Số nét: 15 - Bộ: NHÂN 人

ONオク
KUN
  • Ức. Mười vạn [萬] là một ức [億].
  • Liệu lường. Như ức tắc lũ trúng [億則屢中] lường thì thường trúng.
  • Yên. Như cung ức [供億] cung cấp cho đủ dùng, cho được yên ổn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ỨC TRIỆU mọi người; nhân dân;ức triệu; sự vô số; tỷ
万長者 ỨC VẠN TRƯỜNG,TRƯỢNG GIẢ người có nhiều tiền; tỷ phú
ỨC 100 triệu;ức
SỐ ỨC NIÊN hàng trăm triệu năm
NHẤT ỨC một trăm triệu
BÁCH ỨC mười tỷ