Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 曷HẠT
Hán

HẠT- Số nét: 09 - Bộ: NHẬT 日

ONカツ
KUN なんぞ
  いつ
  いずくんぞ
  なに
  • Gì.
  • Sao chẳng.
  • Cùng nghĩa với chữ "hạt" 蝎.