Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 旻MÂN
Hán

MÂN- Số nét: 08 - Bộ: NHẬT 日

ONビン, ミン
KUN あきぞら
  • Mùa thu.
  • Chỗ trời không. Như thương mân 倉旻 trời xanh.