Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 昵NẬT
Hán

NẬT- Số nét: 09 - Bộ: NHẬT 日

ONジツ, ショク
KUN昵く ちかづく
  • Cũng như chữ nật ?.