Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 丕PHI
Hán

PHI- Số nét: 05 - Bộ: NHẤT 一

ON
KUN丕きい おおきい
  • Lớn lao. Như phi cơ 丕基 nghiệp lớn.