Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 否PHỦ
Hán

PHỦ- Số nét: 07 - Bộ: NHẤT 一

ON
KUN いな
  いや
  • Không. Như thường kì chỉ phủ 嘗其旨否 nếm xem ngon không ?
  • Một âm là bĩ. Ác. Như tang bĩ 臧否 thiện ác.
  • Bĩ tắc, tên một quẻ trong kinh Dịch. Vận tốt gọi là thái 泰, vận xấu gọi là bĩ 否.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHỦ không
PHỦ không
PHỦ chẳng đúng; không
PHỦ sự phủ định
PHỦ PHỦ không; không phải là;miễn cưỡng; gượng gạo
PHỦ ĐỊNH sự phủ định
定する PHỦ ĐỊNH phủ định
定する PHỦ ĐỊNH bác bỏ
認する PHỦ NHẬN phủ nhận
PHỦ NHẬN sự phủ nhận
決権 PHỦ QUYẾT QUYỀN quyền phủ quyết
決する PHỦ QUYẾT phủ quyết
PHỦ QUYẾT sự phủ quyết
定語 PHỦ ĐỊNH NGỮ Phủ định từ
定文 PHỦ ĐỊNH VĂN câu phủ định
NẶC PHỦ có hay không
AN,YÊN PHỦ sự an nguy
CỰ PHỦ sự cự tuyệt; sự phủ quyết; sự phản đối; sự phủ nhận; sự bác bỏ; cự tuyệt; phủ quyết; phản đối; phủ nhận; từ chối; bác bỏ; bác
する CỰ PHỦ bác bỏ; cự tuyệt; từ chối; bác;chống
CỰ PHỦ QUYỀN quyền phủ quyết; quyền phủ nhận; quyền từ chối
NHẬN PHỦ Sự thừa nhận và không thừa nhận; sự chấp nhận và không chấp nhận
TÁN PHỦ sự tán thành và chống đối; tán thành và chống đối
二重 NHỊ TRỌNG,TRÙNG PHỦ ĐỊNH Phủ định kép; hai lần phủ định (tương đương với khẳng định).
登校拒 ĐĂNG HIỆU,GIÁO CỰ PHỦ Sự trốn học
積荷損不問約款 TÍCH HÀ TỔN PHỦ BẤT VẤN ƯỚC KHOAN điều khoản mất hoặc không mất (thuê tàu, bảo hiểm)