Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 最TỐI
Hán

TỐI- Số nét: 12 - Bộ: NHẬT 日

ONサイ, シュ
KUN最も もっとも
  つま
 
  • Rất, như "tối hảo" 最好 rất tốt.
  • Giỏi hơn. Nhà Hán khảo sát quan lại chia ra hai hạng, "tối" 最 và "điến" 殿. "Diến" là kẻ không xứng chức, "tối" là kẻ có tài giỏi.
  • Cùng tột, dùng làm trợ từ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
初の第一歩 TỐI SƠ ĐỆ NHẤT BỘ bước đầu tiên
高裁判所 TỐI CAO TÀI PHÁN SỞ tòa án tối cao
良の政策 TỐI LƯƠNG CHÍNH,CHÁNH SÁCH thượng sách
後決定する TỐI HẬU QUYẾT ĐỊNH quyết định cuối cùng
TỐI SƠ đầu tiên;lần đầu tiên;lúc đầu;mới đầu;trước hết
高統制価格 TỐI CAO THỐNG CHẾ GIÁ CÁCH giá cao nhất;giá đỉnh
TỐI LƯƠNG sự tốt nhất;tốt nhất
後決める TỐI HẬU QUYẾT quyết định cuối cùng
先端 TỐI TIÊN ĐOAN mới nhất; tốt nhất; cao nhất; tiên tiến nhất;sự mới nhất; sự tốt nhất; sự cao nhất; sự tiên tiến nhất
高経営責任者 TỐI CAO KINH DOANH,DINH TRÁCH NHIỆM GIẢ Tổng Giám đốc
終船積日 TỐI CHUNG THUYỀN TÍCH NHẬT ngày bốc cuối cùng
後便 TỐI HẬU TIỆN chuyến cuối
借用する TỐI TÁ DỤNG mượn lại
高約款 TỐI CAO ƯỚC KHOAN điều khoản tối cao (vận đơn)
終的証拠 TỐI CHUNG ĐÍCH CHỨNG CỨ bằng chứng cuối cùng
後まで TỐI HẬU đến cùng
低間税率 TỐI ĐÊ GIAN THUẾ XUẤT suất cước tối thiểu
高検察院 TỐI CAO KIỂM SÁT VIỆN viện kiểm sát tối cao
終検定 TỐI CHUNG KIỂM ĐỊNH kiểm nghiệm cuối cùng
後の努力 TỐI HẬU NỖ LỰC lâm chung
低運賃率 TỐI ĐÊ VẬN NHẪM XUẤT suất cước tối thiểu
高技術責任者 TỐI CAO KỸ THUẬT TRÁCH NHIỆM GIẢ Giám đốc Công nghệ
終期限 TỐI CHUNG KỲ HẠN hạn cuối cùng
後に TỐI HẬU rốt cuộc
低取引単位 TỐI ĐÊ THỦ DẪN ĐƠN VỊ mức giao dịch tối thiểu
高委員 TỐI CAO ỦY VIÊN ủy viên tối cao
TỐI CHUNG sau cùng; cuối cùng
TỐI HẬU bét;chót;cuối cùng;rút cục;rút cuộc;sau chót;sau cùng;sau hết
低値段 TỐI ĐÊ TRỊ ĐOẠN giá sàn;giá thấp nhất;giá tối thiểu
高執行責任者 TỐI CAO CHẤP HÀNH,HÀNG TRÁCH NHIỆM GIẢ Giám đốc Điều hành
盛期 TỐI THỊNH KỲ thời đại hoàng kim; thời kỳ hoàng kim; thời kỳ hưng thịnh nhất; mùa
TỐI CƯỜNG mạnh nhất; cái mạnh nhất
低価格 TỐI ĐÊ GIÁ CÁCH giá sàn;giá thấp nhất;giá tối thiểu
高品質 TỐI CAO PHẨM CHẤT phẩm chất loại một;phẩm chất tốt nhất
特恵国制度 TỐI ĐẶC HUỆ QUỐC CHẾ ĐỘ chế độ nước ưu đãi nhất
TỐI THIẾU,THIỂU tối thiểu
TỐI ĐÊ sự thấp nhất; sự tồi nhất; sự ít nhất; sự tối thiểu;thấp nhất; tồi nhất; ít nhất; tối thiểu
高価格 TỐI CAO GIÁ CÁCH giá cao nhất;giá đỉnh;giá tối đa
TỐI KỲ khoảnh khắc cuối cùng của người chết; phút hấp hối; phút lâm chung
小限 TỐI TIỂU HẠN giới hạn nhỏ nhất
TỐI TRUNG giữa; trong khi; đang
高人民裁判所 TỐI CAO NHÂN DÂN TÀI PHÁN SỞ tòa án nhân dân tối cao
TỐI TẢO đã; rồi
TỐI TIỂU ít nhất;nhỏ nhất
上等品質 TỐI THƯỢNG ĐĂNG PHẨM CHẤT phẩm chất loại một;phẩm chất tốt nhất
高の TỐI CAO cao nhất
TỐI TÂN sự tối tân; cái mới nhất
大限 TỐI ĐẠI HẠN sự tối đa
TỐI THƯỢNG sự tối thượng; sự tốt nhất; sự cao nhất;tối thượng; tốt nhất; cao nhất
TỐI CAO cái cao nhất; cái đẹp nhất; cái tốt nhất; cái tuyệt vời;cao nhất; đẹp nhất; tốt nhất;đắt nhất;tối cao;tuyệt vời
愛の TỐI ÁI yêu dấu
大関税率 TỐI ĐẠI QUAN THUẾ XUẤT suất thuế tối đa
も遅れても TỐI TRÌ chậm nhất
TỐI THÍCH sự thích hợp nhất;thích hợp nhất
TỐI ÁC bét;cái xấu nhất; cái tồi nhất;xấu nhất; tồi nhất; tồi tệ
TỐI ĐẠI sự lớn nhất; sự to nhất; sự vĩ đại nhất
も近い TỐI CẬN gần nhất
近式機械 TỐI CẬN THỨC CƠ,KY GIỚI máy móc tối tân
恵国約款 TỐI HUỆ QUỐC ƯỚC KHOAN điều khoản nước ưu đãi nhất
TỐI ĐA tối đa
TỐI vô cùng; cực kỳ; cực độ
高運賃率 TỐI CAO VẬN NHẪM XUẤT suất cước tối đa;suất thuế tối đa
TỐI CẬN gần đây; mới đây;gần nhất
恵国待遇 TỐI HUỆ QUỐC ĐÃI NGỘ chế độ nước ưu đãi nhất
割引率 TỐI CÁT DẪN XUẤT suất tái chiết khấu
新年初にペンをとる TÂN NIÊN TỐI SƠ khai bút
真っ CHÂN TỐI TRUNG giữa lúc cao trào; giữa lúc đỉnh điểm
四半期の終日 TỨ BÁN KỲ TỐI CHUNG NHẬT Ngày cuối quý