Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 巫VU
Hán

VU- Số nét: 07 - Bộ: NHẤT 一

ON
KUN みこ
  かんなぎ
  • Dồng cốt, kẻ cầu cúng cho người gọi là "vu".