Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 盂VU
Hán

VU- Số nét: 08 - Bộ: NHẤT 一

ON
KUN はち
  • Cái chén.