Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 亟CỨC,KHÍ
Hán

CỨC,KHÍ- Số nét: 08 - Bộ: NHỊ ニ

ONキョク, キ, ケ
KUN しばしば
  すみやか
  • Kíp. Như nhu dụng thậm cức 需用甚亟 cần dùng rất kíp.
  • Một âm là khí. Luôn luôn. Như khí vấn khí quỹ đỉnh nhục 亟問亟饋鼎肉 hỏi luôn đưa thịt ăn luôn.