Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 聘SÍNH
Hán

SÍNH- Số nét: 13 - Bộ: NHĨ 耳

ONヘイ
KUN聘する へいする
  聘う とう
  聘す めす
  • Tìm hỏi, mời đón. Nghe biết ai có tài có đức sinh lòng kính lễ, lấy các đồ quí báu đến tặng để cầu thân hay cầu giúp mình gọi là sính.
  • Hỏi thăm, các nước sai sứ đi thông hiếu với nhau gọi là sính.
  • Lễ cưới, do người mai mối đem lễ vật đến giạm hỏi cũng gọi là sính.