Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 肓HOANG
Hán

HOANG- Số nét: 07 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONコウ
  • Chỗ dưới tim trên hoành cách mô gọi là hoang. Bệnh nặng gọi là bệnh nhập cao hoang 病入膏肓.