Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 肥PHI
Hán

PHI- Số nét: 08 - Bộ: NHỤC 肉、月

ON
KUN肥える こえる
  こえ
  肥やす こやす
  肥やし こやし
  肥る ふとる
 
  こい
  ひえ
  • Béo, phàm các giống động vật thực vật mà có nhiều chất béo gọi là phì. Như phì mĩ 肥美 béo ngậy, ngậy ngon.
  • Dầy đủ, thừa thãi. Như phân phì 分肥 chia của.
  • Bón ruộng, các thứ dùng để bón ruộng đều gọi là phì. Như liệu phì 料肥 đồ bón tốt.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
満児 PHI MẪN NHI trẻ béo phì
満する PHI MẪN béo
満した PHI MẪN phì nộn
PHI MẪN béo
沃な土地 PHI ỐC THỔ ĐỊA đất màu
沃な PHI ỐC phì nhiêu
料をやる PHI LIỆU bón phân
PHI LIỆU phân bón
大する PHI ĐẠI mập mạp; béo tốt;vỗ béo
PHI ĐẠI sự mập mạp; sự béo tốt
やす PHI làm màu mỡ (đất); bón (ruộng);nâng cao khả năng thưởng thức;nuôi béo; vỗ béo
PHI MÃ ngựa béo
やし PHI phân bón
育する PHI DỤC bụ bẫm;bụ sữa
える PHI béo;bụ;màu mỡ;phát phì;tinh; thính
育する PHI DỤC Béo ra
えた PHI bụ bẫm;bụ sữa
PHI DỤC bụ;sự béo ra
PHI phân; cứt; phân bón
満症 PHI MẪN CHỨNG chứng béo phì
CỨU PHI Phân bón; phân hữu cơ; phân chuồng
やし MÃ PHI cỏ ba lá
TRUY PHI phân bón thêm
THẢO PHI phân hữu cơ; phân xanh
する THI,THÍ PHI bón
化学 HÓA HỌC PHI LIỆU phân bón hóa học;phân hóa học
たい PHI phân hữu cơ; phân xanh
除草施する TRỪ THẢO THI,THÍ PHI bón xới