Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 肬VƯU
Hán

VƯU- Số nét: 08 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONユ, ユウ
KUN いぼ