Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 妁CHƯỚC
Hán

CHƯỚC- Số nét: 06 - Bộ: NỮ 女

ONシャク
KUN なこうど
  • Làm mối, nghĩa là châm chước, hai họ xứng nhau mới làm mối.