Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 妨PHƯƠNG
Hán

PHƯƠNG- Số nét: 07 - Bộ: NỮ 女

ONボウ
KUN妨げる さまたげる
  • Hại, ngại, có khi đọc là phướng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
害する PHƯƠNG HẠI phương hại; cản trở
PHƯƠNG HẠI sự phương hại; sự cản trở
げる PHƯƠNG gàn;gây trở ngại; ảnh hưởng