Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 妣TỈ
Hán

TỈ- Số nét: 07 - Bộ: NỮ 女

ON
KUN なきはは
  • Mẹ đã chết.