Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罍LÔI
Hán

LÔI- Số nét: 21 - Bộ: PHẪU, PHỮU 缶

ONライ
KUN さかだる
  • Cái chén uống rượu. Chén ngoài có vẽ hình mây sấm (vân lôi 雲雷) nên gọi là lôi 罍.