Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 飜PHIÊN
Hán

PHIÊN- Số nét: 21 - Bộ: PHI 飛

ONハン, ホン
KUN飜えす ひるがえす
  飜える ひるがえる
  • Lật lên. Tục dùng như chữ 翻.