Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 朱CHU,CHÂU
Hán

CHU,CHÂU- Số nét: 06 - Bộ: PHIỆT ノ

ONシュ
KUN あけ
 
  あか
  あき
 
  • Dỏ.
  • Dời xưa cho sắc đỏ là đẹp nhất, nên gọi các nhà phú quý là chu môn 朱門.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHU,CHÂU SẮC màu đỏ tươi; son mầu đỏ
CHU,CHÂU NHỤC hộp mực đỏ dùng cho dấu cao su; tăm pông; hộp mực dấu
筆を加える CHU,CHÂU BÚT GIA việc dùng bút mực đỏ để chữa lỗi
CHU,CHÂU ẤN dấu đỏ
印船 CHU,CHÂU ẤN THUYỀN thuyền buôn đã được sự cho phép của người chỉ huy
CHU,CHÂU ẤN bức thư có đóng dấu đỏ của tướng quân