Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 系HỆ
Hán

HỆ- Số nét: 07 - Bộ: PHIỆT ノ

ONケイ
  • Buộc, treo. Như hệ niệm 系念 nhớ luôn, để việc vào mỗi nghĩ luôn. Cũng viết là ?念.
  • Mối, liền nối. Như hết đời nọ đến đời kia gọi là thế hệ 世系. Về học thuật chia riêng từng khoa cũng gọi là phân hệ 分系.
  • Tên riêng trong khoa học tính, do theo cái lý nhất định ở chỗ này mà suy ra tìm được cái lý nhất định ở chỗ kia gọi là hệ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HỆ PHỔ phả hệ; gia hệ; hệ thống; hệ; dòng
統化 HỆ THỐNG HÓA hệ thống hoá
HỆ THỐNG hệ thống
HỆ ĐỒ dòng dõi;sơ đồ gia tộc; phả hệ
HỆ LIỆT dòng;hệ thống; loạt; xêri; chuỗi; dãy; hệ
HỆ hệ; hệ thống; loại; nhóm; kiểu
TRỰC HỆ trực hệ
GIA HỆ dòng;dòng họ;nòi giống; dòng dõi gia đình
VI HỆ SỐ Hệ số vi phân
VĂN HỆ khoa học xã hội
NHẬT HỆ gốc Nhật; hệ thống Nhật
NHẬT HỆ NHÂN Người mang dòng máu Nhật Bản
米人 NHẬT HỆ MỄ NHÂN Người Mỹ gốc Nhật
MẪU HỆ mẫu hệ
BÀN HỆ bàng hệ; mối thân thuộc họ hàng
PHỤ HỆ phụ hệ
LÝ HỆ khoa học tự nhiên
により TRỰC HỆ đích
家族制 TRỰC HỆ GIA TỘC CHẾ chế độ trực hệ
血族 TRỰC HỆ HUYẾT TỘC quan hệ trực hệ
THỂ HỆ hệ thống; cấu tạo
通貨 THÔNG HÓA HỆ THỐNG hệ thống tiền tệ
太陽 THÁI DƯƠNG HỆ Hệ Mặt Trời
点火 ĐIỂM HỎA HỆ Hệ thống đánh lửa
賃金体 NHẪM KIM THỂ HỆ hệ thống lương
ウラン HỆ LIỆT chuỗi uranium
二成文 NHỊ THÀNH VĂN HỆ Hệ thống nhị phân
中枢神経 TRUNG XU,KHU THẦN KINH HỆ THỐNG Hệ thống thần kinh trung tâm
アクチニウム HỆ LIỆT nhóm Actinit (hóa học)