Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 争TRANH
Hán

TRANH- Số nét: 06 - Bộ: PHIỆT ノ

ONソウ
KUN争う あらそう
  争でか いかでか


Từ hánÂm hán việtNghĩa
奪戦 TRANH ĐOẠT CHIẾN cuộc chiến tranh; trận chiến đấu; sự đấu tranh;cuộc thi; sự thi đấu;sự tranh cãi; cuộc tranh cãi; cuộc chiến
TRANH ĐOẠT cuộc chiến tranh; trận chiến đấu; sự đấu tranh;cuộc thi; sự thi đấu
TRANH gây gổ;giành nhau; đua nhau; cạnh tranh; đấu tranh; chiến tranh; xung đột; cãi nhau; tranh chấp; mâu thuẫn; đánh nhau
TRANH sự tranh giành; sự đua tranh; sự đánh nhau; mâu thuẫn; chiến tranh; cuộc chiến; xung đột; tranh chấp
TRANH NGHỊ sự bãi công; cuộc bãi công;sự cãi; sự tranh luận; cuộc tranh luận
TRANH ĐIỂM vấn đề tranh cãi; điểm tranh cãi
する LUẬN TRANH bàn cãi;bàn luận;biện luận;giành nhau;tranh
による契約取り消約款(用船) CHIẾN TRANH KHẾ,KHIẾT ƯỚC THỦ TIÊU ƯỚC KHOAN DỤNG THUYỀN điều khoản hợp đồng do chiến tranh (thuê tàu)
LUẬN TRANH cuộc bàn cãi; cuộc tranh luận;hùng biện;khẩu thiệt;tranh chấp
する CHIẾN TRANH chiến đấu
する VĂN TRANH phân tranh
CHIẾN TRANH can qua;chiến đấu;chiến tranh;chinh chiến;cuộc chiến tranh;khói lửa
KHÁNG TRANH cuộc kháng chiến; sự kháng chiến; kháng chiến; phản kháng; chiến tranh; giao chiến
KHẨU TRANH sự cãi nhau; cãi nhau; khẩu chiến; đấu khẩu
賠償 CHIẾN TRANH BỒI THƯỜNG bồi thường chiến tranh
解決機関 PHÂN TRANH GIẢI QUYẾT CƠ,KY QUAN Cơ quan Giải quyết Tranh chấp
行為 CHIẾN TRANH HÀNH,HÀNG VI hành vi chiến tranh
PHÂN TRANH cuộc tranh chấp; sự phân tranh
犯罪 CHIẾN TRANH PHẠM TỘI tội phạm chiến tranh
する CẠNH TRANH bon chen;cạnh tranh; thi đua;chạy đua;đọ;đối đầu;đua;đua nhau;ganh;ganh đua
危険 CHIẾN TRANH NGUY HIỂM rủi ro chiến tranh
CẠNH TRANH sự cạnh tranh; cạnh tranh; thi đua;tranh cạnh;tranh đua
保険証券 CHIẾN TRANH BẢO HIỂM CHỨNG KHOÁN đơn bảo hiểm chiến tranh
に入る ĐẤU TRANH NHẬP lâm trận
保険 CHIẾN TRANH BẢO HIỂM bảo hiểm chiến tranh
する ĐẤU TRANH phấn đấu
を引き起こす CHIẾN TRANH DẪN KHỞI gây chiến
NỘI TRANH Sự xung đột nội bộ; sự xung đột bên trong
ĐẤU TRANH đấu tranh;sự đấu tranh;trận mạc;tranh đấu
の後で CHIẾN TRANH HẬU sau chiến tranh
ĐẢNG TRANH Đảng phái; bè cánh
の導火線 CHIẾN TRANH ĐAO HỎA TUYẾN ngòi lửa chiến tranh
HỆ TRANH sự tranh cãi; sự tranh chấp
の傷痕 CHIẾN TRANH THƯƠNG NGÂN vết thương chiến tranh
を仲裁する LUẬN TRANH TRỌNG TÀI xử kiện
のベテラン CHIẾN TRANH thiện chiến
言い NGÔN TRANH cãi nhau; tranh cãi; tranh luận; đấu khẩu
勢力 THẾ LỰC TRANH cuộc đấu tranh giành quyền lực
労働 LAO ĐỘNG TRANH NGHỊ cuộc tranh luận về vấn đề lao động
権力 QUYỀN LỰC TRANH sự đấu tranh vì quyền lực; sự cạnh tranh về quyền lực; sự tranh giành quyền lực; đấu tranh vì quyền lực; cạnh tranh về quyền lực; tranh giành quyền lực; đấu đá để tranh giành quyền lực
朝鮮戦 TRIỀU,TRIỆU TIÊN CHIẾN TRANH chiến tranh Triều Tiên
日清戦 NHẬT THANH CHIẾN TRANH Cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và nhà Thanh
自由競 TỰ DO CẠNH TRANH tự do cạnh tranh
縄張り THẰNG TRƯƠNG TRANH Tranh chấp lãnh thổ
経済戦 KINH TẾ CHIẾN TRANH chiến tranh kinh tế
南阿戦 NAM A,Á CHIẾN TRANH Cuộc chiến Boer
南北戦 NAM BẮC CHIẾN TRANH Nội chiến Mỹ; Chiến tranh Nam Bắc (Mỹ)
階級闘 GIAI CẤP ĐẤU TRANH đấu tranh giai cấp
陸上論 LỤC THƯỢNG LUẬN TRANH PHÍ cước đường bộ
直接競 TRỰC TIẾP CẠNH TRANH sự cạnh tranh trực tiếp
内部闘 NỘI BỘ ĐẤU TRANH Đấu tranh nội bộ; tranh chấp nội bộ
貿易戦 MẬU DỊ,DỊCH CHIẾN TRANH chiến tranh buôn bán
権力闘 QUYỀN LỰC ĐẤU TRANH sự đấu tranh vì quyền lực; sự cạnh tranh về quyền lực; sự tranh giành quyền lực; đấu tranh vì quyền lực; cạnh tranh về quyền lực; tranh giành quyền lực; đấu đá để tranh giành quyền lực
平和と紛資料研究センター BÌNH HÒA PHÂN TRANH TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU Trung tâm Tư liệu và Nghiên cứu về Hòa bình và Xung đột
リレー競 CẠNH TRANH chạy tiếp xức
アヘン戦 CHIẾN TRANH chiến tranh thuốc phiện
冷たい戦 LÃNH CHIẾN TRANH Chiến tranh lạnh
烈しい競 LIỆT CẠNH TRANH Sự cạnh tranh nóng bỏng; sựcạnh tranh kịch liệt
激しい競 KHÍCH,KÍCH CẠNH TRANH Sự cạnh tranh nóng bỏng; sự cạnh tranh kịch liệt
抗米九国闘 KHÁNG MỄ CỬU QUỐC ĐẤU TRANH Kháng chiến chống Mỹ cứu nước
ベトナム戦 CHIẾN TRANH chiến tranh Việt Nam
アフリカ紛建設的解決のためのセンター PHÂN TRANH KIẾN THIẾT ĐÍCH GIẢI QUYẾT Trung tâm Giải quyết Tranh chấp về Xây dựng Châu Phi
アフガン戦 CHIẾN TRANH các cuộc chiến tranh của người Ap-ga-ni-xtăng
洪水との闘 HỒNG THỦY ĐẤU TRANH trận lụt
ドメイン名紛処理方針 DANH PHÂN TRANH XỬ,XỨ LÝ PHƯƠNG CHÂM Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền
インドシナ戦 CHIẾN TRANH chiến tranh Đông Dương
豪消費者自由競委員会 HÀO TIÊU PHÍ GIẢ TỰ DO CẠNH TRANH ỦY VIÊN HỘI ủy ban về cạnh tranh và người tiêu dùng úc