Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 敕SẮC
Hán

SẮC- Số nét: 11 - Bộ: PHỘC 攴、夂

ONチョク
KUN敕める いましめる
  みことのり
  • Sắc lệnh, tờ chiếu mệnh của vua ban cho quan dân gọi là sắc.
  • Cảnh tỉnh cho biết đạo mà chấn chỉnh cho nên công bình trị (sửa trị).