Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 歛xxx
Hán

xxx- Số nét: 17 - Bộ: PHỘC 攴、夂

ONレン
  • Một dạng của chữ liễm 斂.