Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 旒LƯU
Hán

LƯU- Số nét: 13 - Bộ: PHƯƠNG 方

ONリュウ
KUN はたあし
  • Lèo cờ.
  • Miện lưu 冕旒 tua mũ miện.