Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 戒GIỚI
Hán

GIỚI- Số nét: 07 - Bộ: QUA 戈

ONカイ
KUN戒める いましめる
  • Răn, như "khuyến giới 勸戒.
  • Phòng bị, như "dư hữu giới tâm" 予有戒心 ta có lòng phòng bị.
  • Trai giới, trước khi cúng giỗ ăn chay tắm sạch để làm lễ cho kính gọi là "giới".
  • Lấy làm răn, như "giới tửu" 戒酒 răn uống rượu, "giới yên" 戒煙 răn hút thuốc, v.v. Người nào không giữ các điều răn gọi là "phá giới" 破戒. Dạo Phật cho kiêng : sát sinh ("sát" 殺), trộm cắp ("đạo" 盜), tà dâm ("dâm" ?), nói sằng ("vọng" 妄), uống rượu ("tửu" 酒) là "ngũ giới" 五戒.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
める GIỚI cảnh báo
GIỚI lời cảnh báo
GIỚI LUẬT giới luật (nhà Phật); điều răn; điều dạy bảo; lời răn
厳令 GIỚI NGHIÊM LỆNH nghiêm lệnh
GIỚI NGHIÊM quân luật; lệnh giới nghiêm
処分 TRÙNG GIỚI XỬ,XỨ PHÂN biện pháp trừng phạt
免職 TRÙNG GIỚI MIỄN CHỨC sự mất chức do bị trừng phạt
管制機 CẢNH GIỚI QUẢN CHẾ CƠ,KY Hệ thống Kiểm soát và Báo động
TRÙNG GIỚI sự phạt; sự trừng phạt
する CẢNH GIỚI canh gác;e ấp
NGHIÊM GIỚI cẩn mật; cảnh giác cao độ; giới nghiêm
する CẢNH GIỚI cảnh báo; cảnh giới; cảnh giác
THẬP GIỚI mười điều phật răn dạy
CẢNH GIỚI canh phòng;sự cảnh báo; sự cảnh giới; sự cảnh giác; cảnh báo; cảnh giới; cảnh giác
する HUẤN GIỚI khuyến dụ;quở mắng
する HUẤN GIỚI cảnh báo; răn dạy; cảnh cáo
HUẤN GIỚI sự cảnh báo không nên làm gì
TRAI GIỚI sự rửa tội
空中警管制機 KHÔNG,KHỐNG TRUNG CẢNH GIỚI QUẢN CHẾ CƠ,KY Hệ thống Kiểm soát và Báo động trên không