Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 戡KHAM
Hán

KHAM- Số nét: 13 - Bộ: QUA 戈

ONカン, チン
KUN かつ
  さす
  • Giết, đánh được, như "kham loạn" 戡亂 dẹp yên được loạn lạc.