Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 戟KÍCH
Hán

KÍCH- Số nét: 12 - Bộ: QUA 戈

ONゲキ
KUN ほこ
  • Cái kích.
  • Lấy tay trỏ vào người gọi là "kích thủ" 戟手 nghĩa là nắm tay lại thò một ngón ra xỉa vào người như hình cái kích vậy.