Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 戞KIẾT
Hán

KIẾT- Số nét: 12 - Bộ: QUA 戈

ONカツ
KUN ほこ
  • Dánh sẽ, đánh khánh mà đánh mạnh thì gọi là "kích" ?, đánh sẽ gọi là "kiết" 戞.
  • Trở ngỡ không được thỏa thuận, như "kiết kiết hồ kì nan tai" 戞戞乎其難哉 cau cảu vậy thửa khó thay ! Tả cái dáng không vui vẻ mà hứa cho người.
  • Cái giáo dài.