Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 戍THÚ
Hán

THÚ- Số nét: 06 - Bộ: QUA 戈

ONジュ, シュ
KUN まもり
  戍る まもる
  • Dóng thú, lính phải ra đóng canh phòng ngoài biên gọi là lính thú. Có tội bị đầy ra ngoài biên làm lính thú gọi là "trích thú" ?戍.
  • Ở, nhà ở.