Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 戔TIÊN,TÀN
Hán

TIÊN,TÀN- Số nét: 08 - Bộ: QUA 戈

ONセン, サン
  • "Tiên tiên" 戔戔 nhỏ nhặt.
  • Một âm là "tàn". Cùng nghĩa với chữ "tàn" 殘.