Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 戳TRẠC,SÁC
Hán

TRẠC,SÁC- Số nét: 18 - Bộ: QUA 戈

ONタク
  • Dâm. Lấy dao đâm gọi là "trạc". Cũng đọc là chữ "sác".